Oddlužení | insolvence | osobní bankrot | Ihned-půjčka.cz

Oddlužení bez zástavy

Oddlužení bez zástavy pro Vás

oddlužení

Sužují Vás problémy s dluhy, jaké nejste schopni hradit?

Dostali jste se do dluhové spirály a chtěli byste vše zodpovědně řešit, jenomže nemáte tušení jak?

Zastavte dotěrné exekutory a vymahače!

Výhody oddlužení

 • oddlužením se jednorázově sníží dluhy až o 70 procent
 • zvyšování úroků a sankcí je zmrazeno, stejně tak jsou zmrazeny exekuce a výkony rozhodnutí
 • dlužník je ochraňován před věřiteli rozhodnutím soudu
 • jedná se o konečné řešení dluhů - po oddlužení má žadatel čistý štít
 • dlužníkovi bude zachována nezabavitelná částka pro něj a vyživované osoby
 • věřitelé se nemohou dále dožadovat umoření svých pohledávek u soudu ani rozhodčím řízení

Oddlužení jako řešení insolvence

Od ledna 2008 vstoupil v platnost v tuzemsku tzv. insolvenční zákon. Tato legislativní změna přinesla nástroj oddlužení fyzické osoby. Toto oddlužení je mnohdy označováno rovněž osobní bankrot.

Obliba řešení insolvence ve formě oddlužení v současnosti značně narůstá a můžete se s ním setkat poměrně často. Pokud se dlužník ocitne na konec svých sil a nemůže hradit své dluhy, je pro něj oddlužení jedinou volbou, jak svoji situaci vyřešit, aby mohl klidně spát.

Narozdíl od konkursu, jaký je také formou řešení insolvence, mívá oddlužení nesrovnatelně příznivější důsledky pro dlužníka. Ten v případě oddlužení nepozbyde práva nakládat s majetkem (kromě majetku, který je užíván jako zástava).

Oddlužení a prominutí dluhů

U oddlužení je naprosto užasný fakt, že dlužníkovi může být odpuštěno až 70 procent z výše všech jeho závazků. Podmínkou, kterou je nutné splnit, aby bylo oddlužení kladně vyřízeno je, že žadatel musí v časovém rozmezí 5ti let zaplatit veškerým nezajištěným věřitelům přinejmenším 30 procent dluhu. Když dlužník není schopen splatit tuto část dluhu, insolvenční soud návrh na oddlužení nepřipustí.

Druhy řešení insolvence

V insolvenčním zákoně jsou vymezeny 2 způsoby oddlužení.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Tento způsob oddlužení je nejčastější. Probíhá tak, že dlužník každý měsíc hradí část mzdy svým věřitelům. Splátky mohou být nastaveny nejvýše na dobu 5 let.

Zpeněžení majetkové podstaty

Tento typ oddlužení je velmi podobný řešení insolvence konkursem. Majetková podstata osoby dlužníka se rozprodá a následně jsou z příjmu zaplaceny pohledávky věřitelů.

Podmínky oddlužení

Každý institut a stejně tak osobní bankrot má pár podmínek, jaké se musí splnit. Oddlužení není pro každého a před podáním žádosti je podstatné si vše náležitě promyslet.

 • žadatel musí mít závazky u většího množství věřitelů (min. u dvou)
 • závazky musí být finanční a v prodlení déle jak 30 dní
 • závazky nesmějí pocházet z podnikatelské činnosti
 • dlužník musí mít příjem, aby mohl uhradit přinejmenším 30 procent veškerých svých závazků v průběhu 5 let
 • pokud se osobní bankrot dlužníka týká i majetku, který je v SJM, je třeba mít souhlas manžela/ky


Po dodání návrhu na oddlužení na insolvenční soud jsou zkoumány obzvlášť informace o zaměstnání a rovněž tzv. poctivý záměr žadatele, proto aby nedošlo k zneužití tohoto institutu.

Insolvenční soud odepře oddlužení, když:

 • jím je sledován nepoctivý úmysl
 • je hodnota plnění dluhů u nezajištěných věřitelů méně než 30% jejich pohledávek (jestli s takovým plněním nesouhlasí
 • návrh na oddlužení podala osoba, o jejímž návrhu už bylo rozhodnuto v minulosti
 • dlužník bere postup oddlužení a své závazky nedbale
Novinky